Algemene Voorwaarden

1) ALGEMEEN

1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Grip Graphics gcv te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen de partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

Eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwoorden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle clausules.

1.2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze mede-contracten en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

1.3. Wanneer een prijsofferte van Grip Graphics gcv ondertekend wordt door de klant of via mail een akkoord wordt gegeven door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldende overeenkomst geacht tot stand zijn gekomen.

Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang van de werken.

1.4. Grip Graphics gcv behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

2. EIGENDOM

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties blijven ten alle tijde eigendom van Grip Graphics gcv. Zijn mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Grip Graphics gcv. Alle documenten die door Grip Graphics gcv werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.

3. BRONBESTANDEN

Grip Graphics gcv blijft te allen tijden eigenaar van alle bronbestanden die door Grip Graphics gcv gecreëerd worden. Deze bronbestanden worden nooit gegeven aan de klant. Onder bronbestanden verstaan we elektronische bestanden met de volgende extensies: .psd - .fla - .ai - .qxp - .ae - .prproj - .c4d.

4 TERMIJNEN

a) Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend voor de variabele kosten en prijzen. 
b) Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

5) EIGENDOMSRECHT

Eigendomsoverdracht betreffende de geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of te niet te doen te nadele van Grip Graphics gcv. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat Grip Graphics gc over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door de wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan geoefend worden. 

6) KLACHTEN

Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de 3 werkdagen na uitvoering/levering aan Grip Graphics gcv gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is de klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

7) PRIJZEN

Prijzen welke door Grip Graphics gcv in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Grip Graphics gcv met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 8 tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdag.

Uitzondering verkiezingsdrukwerk, hiervoor wordt 6% aangerekend en vragen wij een contante betaling van het volledige bedrag bij levering.
Een geldig bewijs van betaling geldt ook hier als bewijs van betaling. 

8) LEVERINGS-, BETAAL- & PROTESTTERMIJNEN

De door Grip Graphics gcv opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd? Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presenteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Grip Graphics gcv en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In geval vaan laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €50 en een maximum van €2500. Opzeggen van Uw jaarlijks abonnement dient uiterlijk 2 maanden voorafgaand per brief of mail verzonden te worden naar Grip Graphics gcv - Molenberg 34, 2450 Meerhout of via mail naar info@gripgraphics.be

9) LEVERING VAN SOFTWARE

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Grip Graphics gcv voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Grip Graphics wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden van de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Grip Graphics gcv leiden. Geen enkele overeenkomst me Grip Graphics gcv brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Grip Graphics gcv of haar licentiegever, naar het gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

10. REGISTRATIE VAN DOMEINNAMEN

De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van DNS.be op de url: www.dns.be, en verklaart dat Grip Graphics gcv hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor de registratie van domeinnamen met ccTLD.nl aanvaardt de klant  onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op de url: www.sidn.nl. 


Overtuigd van onze kwaliteiten?

Contacteer ons